FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Dokumenty

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ NASZEJ SZKOŁY

Ustawy i rozporządzenia

* Konwencja o Prawach Dziecka
Ustawa o systemie oświaty – tekst ujednolicony
Ustawa Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony
Ustawa Prawo oświatowe – tekst ujednolicony
Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – tekst ujednolicony
Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy – teks ujednolicony
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej – tekst ujednolicony
Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dokumenty wewnątrzszkolne

* Statut Zespołu
* Statut Przedszkola
* Statut Szkoły Podstawowej 
* Program wychowawczo-profilaktyczny
* Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie na rok szkolny 2023/2024
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
* Regulamin wycieczek szkolnych
* Regulamin sali gimnastycznej
* Regulamin korzystania z szatni szkolnej
* Ogólny regulamin korzystania z kompleksu sportowego
* Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych
* Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
* Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
* Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024
* Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie w sytuacjach kryzysowych – cz. 1
Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie w sytuacjach kryzysowych – cz. 2
Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie w sytuacjach kryzysowych – cz. 3
* Procedura postępowania z uczniem chorym na padaczkę w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
* Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
* Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
* Regulamin korzystania ze stołówki w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
* Regulamin korzystania ze Strefy relaksu bez telefonu w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
* POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WOJSKA POLSKIEGO W ZBÓJNIE

Rekrutacja 2024/2025

* Regulamin rekrutacji 
Komplet dokumentów dla kandydatów kontynuujących edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
*  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Oświadczenie rodziców dotyczące uczęszczania do przedszkola przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji
Oświadczenie rodziców dotyczące uczęszczania do oddziału przedszkolnego przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji
Klauzula informacyjna opisowa – REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
*  Zgoda – przetwarzanie wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku
Komplet dokumentów dla kandydatów do przedszkola i oddziału przedszkolnego (NOWYCH – dotąd nieuczęszczających do naszej szkoły)
*  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
*  Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
Informacja rodziców dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oświadczenie rodziców dotyczące uczęszczania do przedszkola przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji
Klauzula informacyjna opisowa – REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Zgoda – przetwarzanie wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku
Komplet dokumentów dla kandydatów do klasy I
*  Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
*  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zamieszkującego poza terenem gminy
*  Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
Informacja rodziców dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oświadczenie rodziców dotyczące uczęszczania do klasy pierwszej przez dziecko zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji
Klauzula informacyjna opisowa – REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Zgoda – przetwarzanie wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

* Przedmiotowe zasady oceniania

Dokumenty różne

* Mapa Gminy Zbójno
Gmina Zbójno w liczbach
* Regulamin dowozów
* Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
* Procedura zgłoszenia innowacji pedagogicznej
* Załączniki do procedury zgłoszenia innowacji