FACEBOOK

Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

RODO

Informacje dot. RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego dalej ,,RODO” , informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, z siedzibą w Zbójnie 178A; 87-645 Zbójno

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Zbójno 178, 87-645 Zbójno
tel. 54 260 60 06
fax: 54 255 52 92

e-mail: zbojno-szkola@wp.pl

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Paula Klugiewicz.

Dane kontaktowe:
Paula Klugiewicz
tel. 694 024 334
e-mail:  p.klugiewicz@jumi2012.pl

 1. Szkoła gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy.
 2. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli zostało określone w przepisach prawa,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę w Zbójnie wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora Danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

DOKUMENTY

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w trakcie nauki zdalnej lub kształcenia na odległość 

Klauzula informacyjna – ogólna biblioteki

Klauzula informacyjna – dotycząca wizerunku osoby na uroczystościach

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w szkole

Klauzula informacyjna – Obsługa Rady Rodziców

Klauzula informacyjna – opieka psychologiczno-pedagogiczna

Klauzula informacyjna – osoby zapraszane na uroczystości

Klauzula informacyjna – przekazanie sprawy wg właściwości do innego organu

Klauzula informacyjna – realizacja prawa do przedszkola, rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

Klauzula informacyjna – realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

Klauzula informacyjna – rekrutacja na podstawie KP i o rehabilitacji zawodowej i społ.

Klauzula informacyjna – udzielenie zamówienia publ., których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Klauzula informacyjna – udzielenie zamówienia publ., których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł

Klauzula informacyjna – umowa zlecenia, o dzieło

Klauzula informacyjna – umowy cywilne pozostałe

Klauzula informacyjna – ZFŚS

Klauzula zgody – na odbiór dziecka z placówki oświatowej

Klauzula zatrudnienie – na podst. KP i u. o ppk

Klauzula informacyjna opisowa – REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Klauzula informacyjna opisowa – REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Zgoda – przetwarzanie wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

Deklaracja dostępności strony internetowej