DOKUMENTY
Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
Imieniny:
STRONA GŁÓWNA
NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY REGULUJĄCE PRACĘ NASZEJ SZKOŁY

Procedury
* Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół w Zbójnie w sytuacjach kryzysowych

Ustawy i rozporządzenia
* Konwencja o Prawach Dziecka
* Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednolicony
* Ustawa Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony
* Ustawa prawo oświatowe - tekst ujednolicony
* Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
* Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich - tekst ujednolicony
* Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy - teks ujednolicony
* Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej - tekst ujednolicony
* Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
* Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dokumenty wewnątrzszkolne
* Statut - tekst jednolity
* Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.
* Program wychowaczo-profilaktyczny
* Regulamin rady pedagogicznej
* Regulamin Rady Rodziców
* Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Dokumenty różne
* Mapa Gminy Zbójno
* Gmina Zbójno w liczbach
* Regulamin dowozów
* Przedmiotowe zasady oceniania
* Informatyka